ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766  
 
สำนักปลัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานสถานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ นำโดย ท่านนายกเลี้ยง สะอาดเอี่ยม นายก อบต. ศรีณรงค์ ร่วมกับ มทบ.25 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 25 (ร้อย.มทบ.25) จัดกำลังจิตอาสาพระราชทาน และชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนโจด หมู่ที่ 4 ตำบลศรีณรงค์ ทำการกรอกกระสอบทรายก่อนจะน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ นำโดย ท่านนายกเลี้ยง สะอาดเอี่ยม นายก อบต. ศรีณรงค์ ร่วมกับ มทบ.25 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 25 (ร้อย.มทบ.25) จัดกำลังจิตอาสาพระราชทาน และชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนโจด หมู่ที่ 4 ตำบลศรีณรงค์ ทำการกรอกกระสอบทรายก่อนจะน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ด้วยการพ่นหมอกควันฯ ในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ทั้ง 13 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 5 โร
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ด้วยการพ่นหมอกควันฯ ในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ทั้ง 13 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 5 โร
 
การจัดตั้งด่านชุมชนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  สมาชิก อปพร.สังกัดศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์ และ เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านชุมชน เพื่อเฝ่้าระวังเหตุสาธารณภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป
การจัดตั้งด่านชุมชนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ สมาชิก อปพร.สังกัดศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์ และ เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านชุมชน เพื่อเฝ่้าระวังเหตุสาธารณภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับบ้านยางชุม หมู่ 7 บ้านวังศิลา หมู่ 9 และ บ้านยางชุมเหนือ หมู่ 12 ระหว่างวันที่ 1
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับบ้านยางชุม หมู่ 7 บ้านวังศิลา หมู่ 9 และ บ้านยางชุมเหนือ หมู่ 12 ระหว่างวันที่ 1
 
 
 
[ 07-11-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ ...   การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ2565 
[ 03-11-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตตำบลศรีณรงค์ ...   แบบบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) บัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) 
[ 10-10-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ...   รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี งปม.พ.ศ.2565 
[ 03-10-2565] ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566   ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี งปม. พ.ศ.2566 แผนดำเนินงาน 2566 
[ 29-09-2565] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ...   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง 
[ 29-09-2565] ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ...   หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล 
[ 28-09-2565] กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ...   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน 
[ 19-09-2565] ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ...   doc120220919164651.pdf 
[ 14-09-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง ...   doc120220919120010.pdf 
[ 14-09-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง ...   doc120220916161200.pdf 
 
 
 
 
[ 04-08-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 12-07-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน ...  
[ 23-03-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟ้ลค์ติกคอนกรีต ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 11-03-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 09-03-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 07-03-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 25-01-2565] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้!ด้ร้บการคัดเลือก ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 29-12-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 28-12-2564] องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนดินลงหินคลุก ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
[ 14-12-2564] ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ...   เปิดไฟล์เอกสารที่นี่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.