ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766  
 
สำนักปลัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานสถานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ภาพกิจกรรม
_______________________________________________________________________________________
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ นำโดย ท่านนายกเลี้ยง สะอาดเอี่ยม นายก อบต. ศรีณรงค์ ร่วมกับ มทบ.25 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 25 (ร้อย.มทบ.25) จัดกำลังจิตอาสาพระราชทาน และชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนโจด หมู่ที่ 4 ตำบลศรีณรงค์ ทำการกรอกกระสอบทรายก่อนจะน
[29-09-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ นำโดย ท่านนายกเลี้ยง สะอาดเอี่ยม นายก อบต. ศรีณรงค์ ร่วมกับ มทบ.25 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่ 25 (ร้อย.มทบ.25) จัดกำลังจิตอาสาพระราชทาน และชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนโจด หมู่ที่ 4 ตำบลศรีณรงค์ ทำการกรอกกระสอบทรายก่อนจะน 
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุม แล้วเสร็จทั้ง 13 หมู่บ้าน
[09-09-2022]   โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โดยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้าน เพื่อปรับปรุงแผนพัฒนาและเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุม แล้วเสร็จทั้ง 13 หมู่บ้าน  
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
[09-09-2022]   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
[09-09-2022]   โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
[09-09-2022]   การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  
20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ นำโดยท่านนายกเลี้ยง สะอาดเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสา
[09-09-2022]   20 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ นำโดยท่านนายกเลี้ยง สะอาดเอี่ยม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ร่วมกิจกรรมโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสา 
การจัดตั้งด่านชุมชนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  สมาชิก อปพร.สังกัดศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์ และ เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านชุมชน เพื่อเฝ่้าระวังเหตุสาธารณภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป
[09-09-2022]   การจัดตั้งด่านชุมชนเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ สมาชิก อปพร.สังกัดศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์ และ เจ้าหน้าที่ อบต.ศรีณรงค์ ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านชุมชน เพื่อเฝ่้าระวังเหตุสาธารณภัย และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่สัญจรไป 
กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปี 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมทำความดี จิดอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานและโดยรอบพื้นที่สำนักงาน พร้อมกำชับให้ทุกคน ต้องช่วยกันดูแลปกป้องทรัพย์สินของทา
[09-09-2022]   กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปี 2565 คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ร่วมทำความดี จิดอาสาพัฒนาทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงานและโดยรอบพื้นที่สำนักงาน พร้อมกำชับให้ทุกคน ต้องช่วยกันดูแลปกป้องทรัพย์สินของทา 
กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565
[09-09-2022]   กีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 
โครงการสร้างพลเมืองเด็กและเยาวชนและวิถีความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[09-09-2022]   โครงการสร้างพลเมืองเด็กและเยาวชนและวิถีความดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
  โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[09-09-2022]   โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจัาง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนทั่วไป และการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุริ
[09-09-2022]   โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจัาง ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน เยาวชนและประชาชนทั่วไป และการศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุริ 
โครงการสร้างพลเมืองเด็กและเยาวชนด้วยวิถีความดี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ปรจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
[09-09-2022]   โครงการสร้างพลเมืองเด็กและเยาวชนด้วยวิถีความดี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ปรจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ด้วยการพ่นหมอกควันฯ ในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ทั้ง 13 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 5 โร
[09-09-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบที่ 2 โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัด ด้วยการพ่นหมอกควันฯ ในพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ทั้ง 13 หมู่บ้าน โรงเรียนในพื้นที่ทั้ง 5 โร 
การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
[09-09-2022]   การประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565  
งานประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปี 2565
[09-09-2022]   งานประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อในชุมชน ประจำปี 2565  
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โดยนายเลี้ยง สะอาดเอี่ยม ยายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมรองนายกฯ และเลขานุการนายกฯ เข้าประชุมพบปะ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ หลังจากที่
[09-09-2022]   วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โดยนายเลี้ยง สะอาดเอี่ยม ยายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมรองนายกฯ และเลขานุการนายกฯ เข้าประชุมพบปะ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างทุกท่าน เนื่องในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ หลังจากที่ 
โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
[09-09-2022]   โครงการประชุมประชาคมหมู่บ้านตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 20 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ 
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
[09-09-2022]   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  
โครงการสมานฉันท์สำนึกรักบ้านเกิด ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการโรสมานฉันท์สำนึกรักบ้านเกิด ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดม) ได้รับความสน
[09-09-2022]   โครงการสมานฉันท์สำนึกรักบ้านเกิด ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 5 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการโรสมานฉันท์สำนึกรักบ้านเกิด ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์ (อาคารโดม) ได้รับความสน 
พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลศรีณรงค์ ปี 2565
[09-09-2022]   พิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลศรีณรงค์ ปี 2565  
งานช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
[09-09-2022]   งานช่วยเหลือประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ปี 2564
[09-09-2022]   การเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ปี 2564 
การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
[09-09-2022]   การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ 
วันนี้ที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีณรงค์ นำโดย นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอชุมพลบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณ
[09-09-2022]   วันนี้ที่ 12 กรกฎาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ร่วมกับ กิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี ,โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลศรีณรงค์ นำโดย นางสาววันเพ็ญ หาญเสมอ นายกกิ่งกาชาดอำเภอชุมพลบุรี พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ พัฒนาการอำเภอชุมพลบุรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณ 
โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับบ้านยางชุม หมู่ 7 บ้านวังศิลา หมู่ 9 และ บ้านยางชุมเหนือ หมู่ 12 ระหว่างวันที่ 1
[09-09-2022]   โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ดำเนินโครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ร่วมกับบ้านยางชุม หมู่ 7 บ้านวังศิลา หมู่ 9 และ บ้านยางชุมเหนือ หมู่ 12 ระหว่างวันที่ 1 
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.