ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766  
 
 
 
สำนักปลัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 facebook และ Facebook Fanpage อบต.ศรีณรงค์
 รายงานการประชุมสภา
 
  แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานสถานะการเงิน
 รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 การตรวจสอบภายใน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2567
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
_______________________________________________________________________________________
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

สรุปสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต.ค.66 - ก.ย.67)

ชื่องานบริการ หน่วยนับ ต.ค.66 พ.ย.66 ธ.ค.66 ม.ค.67 ก.พ.67 มี.ค.67 เม.ย.67 พ.ค.67 มิ.ย.67 ก.ค.67 ส.ค.67 ก.ย.67 รวม
การขออนุญาตก่อสร้าง ราย  1 0 0  1  3  3  3  1         13
การขอใช้น้ำเพื่อการเกษตร ราย 0 0 46  83 110  20  1  0  93       353
การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จุด 15   7  2 6  9  9        66
งานจดทะเบียนพาณิชย์  ราย  8  4 5 1  4  4  1       31
งานภาษีป้าย  ราย  5 1  0  83 5 35   20  4  11       164
งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ราย  6  0  2  2  0  0  32 654         698
งานใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ราย  8  11 0  61 2  3  2  0       87
งานลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ  ราย  34 30 1  1 0  3          77
งานลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ  ราย  4  1  4  3  4           21 
งานลงทะเบียนรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  ราย 0 0 0 0 0  0          0 
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ราย  1,302 1,308  1,314  1,322 1,327 1,357  1,340   1,339         10,611
งานจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  ราย  213  218 216  216  212 213   217 216           1,721
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ราย  13  13 13  13  13   13 13  13          104
งานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  ราย  3  6 10 2  4  4         342
งานสงเคราะห์ในการจัดงานศพ  ราย   4 1 2  0         11
น้ำอุปโภค-บริโภค  ราย  0 1 3  0  0  0         15 
อัคคีภัย ราย 2 1 2 2 2  0  0  0         9
วาตภัย  ราย  0 0 0 0 0  0  0  0        
อุทกภัย ราย 0 0 0 0 0  0  0  0         0
งานจราจร ครั้ง 0 0 3 0 0  0  0  0         3
งานตัดต้นไม้,กิ่งไม้ออกจากถนน,จุดเสี่ยง ราย 0 0 0 2 2  0  0  0         4
กิจการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ครั้ง 1 1 3 0 0  0  0         5
เรื่องร้องเรียน ราย 0 0 0 0 0  0  0  0         0
                             

 สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-service  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ชื่องานบริการ ต.ค.66 พ.ย.66 ธ.ค.66 ม.ค.67 ก.พ.67 มี.ค.67 เม.ย.67 พ.ค.67 มิ.ย.67 ก.ค.67 ส.ค.67 ก.ย.67 รวม
งานไฟฟ้า 0 0 0 0 1 1  0  4        9
งานถนน 0 0 0 0 1  0  0  0  0      
งานตัดแต่งกิ่งไม้ 0 0  0 0  0  0  0        0
น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค 0 0 0 0  0  0  0  0        0
รวม 0  0 0 0 2 1  0  3  4       10

 

 

 สรุปสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ต.ค.65 - ก.ย.66)

ชื่องานบริการ หน่วยนับ ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย. 66 พ.ค. 66 มิ.ย. 66 ก.ค. 66 ส.ค. 66 ก.ย. 66 รวม
การขออนุญาตก่อสร้าง ราย  1  4 6 2  3  0  2 25 
การขอใช้น้ำเพื่อการเกษตร ราย  0 30   100  6 109  88  147  24   509
การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จุด  6  5  2  14 17  12  6  94
งานจดทะเบียนพาณิชย์  ราย  1  1  2 14 
งานภาษีป้าย  ราย  1  0  85  6 9  6 24  155 
งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ราย  0  0  3,590  3 1  0 53 122 164 123 276 4,332 
งานใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ราย  9  14  0  60  0 0 0 1 1 0 1 87
งานลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ  ราย  35 8 0 22 10   4 1 1 1 1 89
งานลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ  ราย 0 0 0  1 0 0 4 1 17
งานลงทะเบียนรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  ราย 0 0 0  0  0 0  0 0 0  0 0 0 0
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ราย  1,254  1,261 1,274  1,290   1,289 1,286  1,283 1,278 1,283 1,298 1,297 1,299 15,392
งานจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  ราย  205  205 205  206   203 202  204 205 203 204 204 204 2,494
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ราย  13  13 13  13  13   13 13 13 13 13 13 13 156
 งานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  ราย  4  10 13  4  2 6 8 3 3 4 67
 งานสงเคราะห์ในการจัดงานศพ ราย   5 0  2 0 3 3 1 0 2 18 

สรุปข้อมูลสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง E-service  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ชื่องานบริการ ต.ค.65 พ.ย.65 ธ.ค.65 ม.ค.66 ก.พ.66 มี.ค.66 เม.ย.66 พ.ค.66 มิ.ย.66 ก.ค.66 ส.ค.66 ก.ย.66 รวม
งานไฟฟ้า 0 0 0 0 0  0  0  0  0
งานถนน 0 0 0 0 0  0  0  0
งานตัดแต่งกิ่งไม้ 0 0  0 0  0  0  0  0  0  0
น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค 0 0  0 0 0  0 0 0 0  0  0 0
รวม 0 0 0 0  0 0  0  0  0  0
 
 
 
 
 
อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.