ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766  
 
 
สำนักปลัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 facebook และ Facebook Fanpage อบต.ศรีณรงค์
 รายงานการประชุมสภา
 
  แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานสถานะการเงิน
 รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 การตรวจสอบภายใน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
_______________________________________________________________________________________
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 

สรุปสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ รอบ 6 เดือน (ต.ค.66 - มี.ค.67)

ชื่องานบริการ หน่วยนับ ตุลาคม 2566 พฤศจิกายน 2566 ธันวาคม 2566 มกราคม 2567 กุมภาพันธ์ 2567 มีนาคม 2567 รวม
การขออนุญาตก่อสร้าง ราย  - -  - -   0 
การขอใช้น้ำเพื่อการเกษตร ราย  -  -  -  0
การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จุด  -  -  - -  0
งานจดทะเบียนพาณิชย์  ราย  -  -  -   0 
งานภาษีป้าย  ราย  -  -  -   -  - -   0 
งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ราย  -  -  -  -   0 
งานใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ราย  -  -  -  -  -   0 
งานลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ  ราย  34 - -  -  34
งานลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ  ราย  4  -  -  -   4 
งานลงทะเบียนรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  ราย -  -  -  0 
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ราย  1,302 -  -   -  1,302
งานจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  ราย  213  -  -   213 
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ราย  13  -  - 13 
 งานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  ราย  3  - -  -
 งานสงเคราะห์ในการจัดงานศพ ราย   4 - -
                 
                 

 สรุปสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ รอบ 6 เดือน (เม.ย.66 - ก.ย.66)

ชื่องานบริการ หน่วยนับ เมษายน 2566 พฤษภาคม 2566 มิถุนายน  2566 กรกฏาคม  2566 สิงหาคม 2566 กันยายน 2566 รวม
การขออนุญาตก่อสร้าง ราย 2 - - - -
การขอใช้น้ำเพื่อการเกษตร ราย  109  -  - -  111
การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จุด 14  17  - - - -  31
งานจดทะเบียนพาณิชย์  ราย  1  1  2 - 8
งานภาษีป้าย  ราย  6  5 9  4 5 24 53
งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ราย  - 53  122 164  123 276  738
งานใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ราย -  - 1  1  -
งานลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ  ราย  4 1 1 1 4 12
งานลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ  ราย 4 2  3 16 
งานลงทะเบียนรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  ราย -  -  -
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ราย  1,283  1,278 1,283 1,298   1,297 1,299   7,738
งานจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  ราย  204  205 203  204   204 204  1,228
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ราย  13  13 13  13 13  13 78
 งานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  ราย  2  6 8 3  3 26 
 งานสงเคราะห์ในการจัดงานศพ ราย   -  2
                 
                 

 สรุปสถิติการให้บริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ รอบ 6 เดือน (ต.ค.65 - มี.ค.66)

ชื่องานบริการ หน่วยนับ ตุลาคม 2565 พฤศจิกายน 2565 ธันวาคม 2565 มกราคม 2566 กุมภาพันธ์ 2566 มีนาคม 2566 รวม
การขออนุญาตก่อสร้าง ราย  1  4 6 16 
การขอใช้น้ำเพื่อการเกษตร ราย  - 30   100  6  139
การซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง จุด  6  5  2  33
งานจดทะเบียนพาณิชย์  ราย  1  1  2
งานภาษีป้าย  ราย  1  -  85  6 9 102 
งานภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  ราย  -  -  3,590  3 3,594 
งานใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ  ราย  9  14  -  60  - 84 
งานลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ  ราย  35 8 -  22 10   77
งานลงทะเบียนรับเบี้ยคนพิการ  ราย -  1  -
งานลงทะเบียนรับเบี้ยผู้ป่วยเอดส์  ราย -  -  -
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  ราย  1,254  1,261 1,274  1,290   1,289 1,286   7,654
งานจ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ  ราย  205  205 205  206   203 202  1,266 
งานจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์  ราย  13  13 13  13  13   13 78 
 งานลงทะเบียนเด็กแรกเกิด  ราย  4  10 13  4 41 
 งานสงเคราะห์ในการจัดงานศพ ราย   5  2
                 
                 
 
 
 
 
 
อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.