ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766  
 
 
สำนักปลัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 facebook และ Facebook Fanpage อบต.ศร๊ณรงค์
 
  แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานสถานะการเงิน
 รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 13   30-05-2566  1  0
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 12   26-05-2566  1  2
3   ประชาสัมการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูแลเด็กแรกเกิด  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   26-05-2566  5  1
4   ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ  ประชาสัมพันธ์การชวยเหลือค่าจัดการศพผู้สูงอายุ   26-05-2566  6  1
5   ประชาสัมพันธ์การทำบัตรคนพิการ  ประชาสัมพันธ์การทำบัตรคนพิการ   26-05-2566  8  2
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11   25-05-2566  1  1
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหารที่ว่าง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผุ้บริหารที่ว่าง   19-05-2566  11  5
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566   02-05-2566  8  1
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 10   17-03-2566  20  8
10   ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกสนวน หมู่ที่ 11 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)    17-03-2566  26  0
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 9   21-02-2566  1  1
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 8   08-02-2566  1  2
13   ประชาสัมพันธ์รูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2566  doc120230209114207.pdf   07-02-2566  27  4
14   องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือผู้ที่เคยติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ผ่านช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT หรือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน สามารถเข้าตอบได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2566 นี้    04-02-2566  2385  0
15   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ได้ประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในการมอบนโยบายในการกำหนดเป้าหมายการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่เป้าหมายผ่านการประเมิน ITA และมุ่งสู่องค์การที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรมตามมาตรฐานที่องค์กรกำหนด  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ได้ประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ในการมอบนโยบายในการกำหนดเป้าหมายการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขับเคลื่อน   03-02-2566  2249  29
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7   24-01-2566  2245  3
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4   24-01-2566  2236  1
18   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ได้ประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รวม 61 คน ในการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พร้อมด้วยรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ได้ประชุมชี้แจงบุคลากรประกอบด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง รวม 61 คน ในการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย NO Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่   23-01-2566  2252  39
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นโยบายการบริการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   23-01-2566  2238  33
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)   13-01-2566  2238  25
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6   10-01-2566  2232  1
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3   10-01-2566  2236  0
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5   09-01-2566  2236  0
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2   09-01-2566  2237  0
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์   04-01-2566  2251  8
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4   28-12-2565  2281  0
27   วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ได้จัดขบวนเข้าร่วมส่งเสริมประเพณีเทศกาลงานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2565  วันเสาร์ที่ 17 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 - 17.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ได้จัดขบวนเข้าร่วมส่งเสริมประเพณีเทศกาลงานปลาไหลข้าวใหม่หอมมะลิและงานกาชาด ประจำปี พ.ศ.2565    18-12-2565  24  7
28   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  การขยายเวลากำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566   08-12-2565  2248  6
29   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3   24-11-2565  2228  0
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ2565   07-11-2565  2266  9
31   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2   03-11-2565  2224  0
32   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตตำบลศรีณรงค์ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  แบบบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) บัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)   03-11-2565  2264  8
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1   28-10-2565  2228  2
34   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่1  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่1   28-10-2565  2230  0
35   ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    11-10-2565  2124  0
36   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2565  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี งปม.พ.ศ.2565   10-10-2565  2284  2
37   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี งปม. พ.ศ.2566 แผนดำเนินงาน 2566   03-10-2565  2291  6
38   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   29-09-2565  2287  4
39   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   29-09-2565  2287  2
40   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   28-09-2565  2287  3
41   ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120220919164651.pdf   19-09-2565  2307  53
42   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  doc120220919120010.pdf   14-09-2565  2298  14
43   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง คนงานทั่วไป  doc120220916161200.pdf   14-09-2565  2291  15
44   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  2296  3
45   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งคนงานทั่วไป  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  2298  6
46   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อตำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   08-08-2565  2286  2
47   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อตำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   08-08-2565  2282  0
48   ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถ่ินว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อเสนอขัอบัญญัติท้องถิ่น    11-07-2565  2287  0
49   ประกาศอำเภอชุมพลบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัยสมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-06-2565  2283  2
50   คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   02-02-2565  2285  1
51   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   31-01-2565  2281  0
52   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   28-01-2565  2275  0
53   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1)ที่่ตั้งอยู่ในเขตตำบลศรีณรงค์ ประจำปี 2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-01-2565  2283  0
54   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-01-2565  2277  0
55   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   28-12-2564  2275  0
56   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ2565   30-11-2564  2231  0
57   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   18-11-2564  2278  1
58   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง แบบบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตตำบลศรีณรงค์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   04-11-2564  2275  0
59   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  ราชกิจจาตั้งตำบลศรีณรงค์แยกจากตำบลชุมพลบุรี พ.ศ.2496  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ (หน้า 308 ลำดับที่ 3074)    25-10-2564  2242  23
60   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารสวนตำบลศรีณรงค์ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่่น พ.ศ.  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-10-2564  2279  1
 หน้า 1 | 2 | 
 
 
 
 
 
อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.