ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766  
 
สำนักปลัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
  แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานสถานะการเงิน
 รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 7   24-01-2566  12  0
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4   24-01-2566  5  1
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง นโยบายการบริหารความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นโยบายการบริการความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   23-01-2566  6  14
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)  รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2565)   13-01-2566  8  8
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6   10-01-2566  4  0
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3   10-01-2566  6  0
7   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5   09-01-2566  7  0
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2   09-01-2566  4  0
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์   04-01-2566  17  7
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4   28-12-2565  6  0
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566  การขยายเวลากำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566   08-12-2565  19  5
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3   24-11-2565  1  0
13   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ2565   07-11-2565  32  8
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2   03-11-2565  1  0
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตตำบลศรีณรงค์ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  แบบบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) บัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)   03-11-2565  30  7
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1   28-10-2565  1  1
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่1  การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่1   28-10-2565  1  0
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2565  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี งปม.พ.ศ.2565   10-10-2565  52  2
19   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี งปม. พ.ศ.2566 แผนดำเนินงาน 2566   03-10-2565  58  6
20   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   29-09-2565  55  4
21   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   29-09-2565  56  1
22   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   28-09-2565  56  3
23   ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120220919164651.pdf   19-09-2565  73  52
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  doc120220919120010.pdf   14-09-2565  65  9
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง คนงานทั่วไป  doc120220916161200.pdf   14-09-2565  61  8
26   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  64  3
27   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งคนงานทั่วไป  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  62  1
28   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อตำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   08-08-2565  56  2
29   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อตำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   08-08-2565  53  0
30   ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถ่ินว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อเสนอขัอบัญญัติท้องถิ่น    11-07-2565  57  0
31   ประกาศอำเภอชุมพลบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัยสมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-06-2565  53  1
32   คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   02-02-2565  52  0
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   31-01-2565  52  0
34   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   28-01-2565  45  0
35   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1)ที่่ตั้งอยู่ในเขตตำบลศรีณรงค์ ประจำปี 2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-01-2565  50  0
36   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-01-2565  47  0
37   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   28-12-2564  46  0
38   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ2565   30-11-2564  4  0
39   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   18-11-2564  45  1
40   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง แบบบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตตำบลศรีณรงค์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   04-11-2564  46  0
41   ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  ราชกิจจาตั้งตำบลศรีณรงค์แยกจากตำบลชุมพลบุรี พ.ศ.2496  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ (หน้า 308 ลำดับที่ 3074)    25-10-2564  9  15
42   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารสวนตำบลศรีณรงค์ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่่น พ.ศ.  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-10-2564  49  1
43   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณงค์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   06-10-2564  49  0
44   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   06-10-2564  43  0
45   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   09-06-2564  44  0
46   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศจัดพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการถ่ายโอน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2564-2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   09-06-2564  44  2
47   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างออื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   09-06-2564  46  1
48   พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   01-02-2563  0  3
49   พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม   01-02-2563  0  2
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.