ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766  
 
สำนักปลัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานสถานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
สภาพทั่วไป
_______________________________________________________________________________________
สภาพทั่วไป
 

สภาพทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์

 

>>> ลักษณะที่ตั้ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ตั้งอยู่เลขที่ 23 หมู่ที่ 1 ตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์ โดยอยู่ห่างจากจังหวัดสุรินทร์ประมาณ 96 กิโลเมตร ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอชุมพลบุรี ระยะทาง 5 กิโลเมตร ซึ่งปัจจุบันมีเนื้อที่ 5 ไร่20 ตารางวา มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ จรด ตำบลราษฎร์เจริญ อำเภอพยัคฆ์ภูมิพิสัยจังหวัดมหาสารคาม

ทิศใต้ จรด ตำบลสะแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก จรด ตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

ทิศตะวันตก จรด ตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

 

>>> สภาพภูมิประเทศ

ตำบลศรีณรงค์มีพื้นที่รวมประมาณ 70 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 43,750ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไปมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีถนนสายอำเภอสตึก  อำเภอท่าตูม ตัดผ่าน คุณภาพดินดีปานกลาง เหมาะแก่การทำอาชีพการเกษตร โดยพื้นที่ตำบลศรีณรงค์ มีสภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย ประชาชนส่วนใหญ่

 

>>> ลักษณะการปกครอง เขตการปกครองแบ่งออกเป็น 13 เขต 13 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

หมู่ที่ 1 บ้านสำโรง

หมู่ที่ 2 บ้านเบง

หมู่ที่ 3 บ้านท่าลาด

หมู่ที 4 บ้านโนนโจด

หมู่ที่ 5บ้านขี้เหล็ก

หมู่ที่ 6 บ้านโคกเม็ก

หมู่ที่ 7 บ้านยางชุมใต้

หมู่ที่ 8 บ้านศรีณรงค์

หมู่ที่ 9 บ้านวังศิลา

หมู่ที่ 10 บ้านสำโรงเหนือ

หมู่ที่ 11 บ้านโคกสนวน

หมู่ที่ 12 บ้านยางชุมเหนือ

หมู่ที่ 13 บ้านยางน้อย

         

 
 
 
 
 
อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.