ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766  
 
 
สำนักปลัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 facebook และ Facebook Fanpage อบต.ศรีณรงค์
 รายงานการประชุมสภา
 
  แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานสถานะการเงิน
 รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 การตรวจสอบภายใน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
สภาพทางสังคม
_______________________________________________________________________________________
สภาพทางสังคม
 

สภาพทางสังคม

 

>>> ประชากร

จำนวนประชากรและความหนาแน่นประชากร จากข้อมูลของสำนักทะเบียนราษฎร์ของอำเภอชุมพลบุรี เมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. 2555 พบว่าตำบลศรีณรงค์ มี จำนวนทั้งสิ้น 7,578 คน จำแนกเป็นชาย 3,772 คน หญิง 3,806 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 108.26 คนต่อตารางกิโลเมตร และมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 1,700 ครัวเรือน ซึ่งจะดูได้จากตารางจำนวนประชากร

 

>>> ข้อมูลประชากรตามหมู่บ้านของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์

ที่มา : สำนักบริหารงานทะเบียนราษฎร์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์

สำรวจเมื่อเดือนเมษายน 2555

 

>>> สถาบันและองค์กรศาสนา วัด / สำนักสงฆ์ 8 แห่ง

1. วัดศรัทธาวารินทร์ ตั้งอยู่ หมู่ 10

2. สำนักสงฆ์บ้านเบง ตั้งอยู่ หมู่ 2

3. วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ หมู่ 3

4. สำนักสงฆ์บ้านโนนโจด ตั้งอยู่ หมู่ 4

5. สำนักสงฆ์บ้านขี้เหล็ก ตั้งอยู่ หมู่ 5

6. สำนักสงฆ์บ้านศรีณรงค์ ตั้งอยู่ หมู่ 8

7. วัดบรมนิเวศน์ ตั้งอยู่ หมู่ 9

8. ที่พักสงฆ์บ้านยางน้อย ตั้งอยู่ หมู่ 13

 

>>> สถานให้บริการด้านการศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ มีดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง

2. โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 3 แห่ง

3. โรงเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมตอนต้น (โรงเรียนขยายโอกาส) จำนวน 2 แห่ง

4. ที่อ่านหนังสือพิมพ์ วารสาร จำนวน 13 แห่ง

 

>>> ด้านสุขภาพ

1) ประเภทสถานพยาบาล ได้แก่ สถานีอนามัย จำนวน 1 แห่ง บุคลากร จำนวน 2 คน คนไข้เฉลี่ย 700 คน ต่อเดือน

2) โรคระบาดที่สำคัญ ได้แก่

Ø ไข้เลือดออก ผู้ที่เป็นโรค จำนวน 26 คน เฉลี่ยร้อยละ 344.19 ต่อแสนประชากร

Ø เลปโตสไปโรซีส ผู้ที่เป็นโรค จำนวน 5 คน เฉลี่ยร้อยละ 66.19 ต่อแสนประชากร

Ø อื่นๆ

 

>>> สถานการณ์โรคเอดส์ จำนวนผู้ติดเชื้อ HIV เอดส์ 16 คน

 

>>> ผู้ด้อยโอกาส

1) ผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 16 คน ได้รับการช่วยเหลือทุกคน คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของผู้ด้อยโอกาส

2) ผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) จำนวน 951 คน ได้รับการช่วยเหลือทุกคน คิดเป็นร้อยละ 88.71 ของผู้ด้อยโอกาส

3) ผู้พิการ จำนวน 105 คน ได้รับการช่วยเหลือทุกคน คิดเป็นร้อยละ 9.79 ของผู้ด้อยโอกาส

 

>>> ด้านมวลชนและการรวมกลุ่มของประชาชน

1) ประชาคม หมู่บ้าน จำนวน 1,041 คน

2) ประชาคม ตำบล จำนวน 160 คน

3) ไทยอาสาป้องกันชาติ จำนวน 185 คน

4) อปพร. จำนวน 167 คน

5) ลูกเสือชาวบ้าน จำนวน 971 คน

 
 
 
 
 
อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.