ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766  
 
สำนักปลัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานสถานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2565  การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ2565   07-11-2565  10  2
2   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง แบบบัญชีรายชื่อข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)ในเขตตำบลศรีณรงค์ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  แบบบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3) บัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ้งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.3)   03-11-2565  9  4
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ.พ.ศ.2565  รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปี งปม.พ.ศ.2565   10-10-2565  26  0
4   ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี งปม. พ.ศ.2566 แผนดำเนินงาน 2566   03-10-2565  33  6
5   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง   29-09-2565  30  3
6   ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล   29-09-2565  29  1
7   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   28-09-2565  29  3
8   ประกาศใช้ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  doc120220919164651.pdf   19-09-2565  50  51
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  doc120220919120010.pdf   14-09-2565  40  6
10   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่ง คนงานทั่วไป  doc120220916161200.pdf   14-09-2565  36  7
11   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  34  3
12   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่งคนงานทั่วไป  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-09-2565  36  0
13   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพี่อตำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   08-08-2565  29  1
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อตำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   08-08-2565  27  0
15   ประชาสัมพันธ์ ตัวอย่างร่างระเบียบสภาท้องถ่ินว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าเสนอชื่อเสนอขัอบัญญัติท้องถิ่น    11-07-2565  34  0
16   ประกาศอำเภอชุมพลบุรี เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยวิสามัยสมัยที่ 1 ประจำปี 2565 ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   21-06-2565  29  0
17   คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   02-02-2565  28  0
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ.2565 ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   31-01-2565  28  0
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   28-01-2565  23  0
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง แจ้งการประเมินเพื่อเสียภาษีป้าย (ภ.ป.1)ที่่ตั้งอยู่ในเขตตำบลศรีณรงค์ ประจำปี 2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-01-2565  25  0
21   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาการชำระภาษี ประจำปี 2565  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-01-2565  24  0
22   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   28-12-2564  24  0
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภททั่วไปเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   18-11-2564  23  1
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง แบบบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ภ.ด.ส.3)ในเขตตำบลศรีณรงค์ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง พ.ศ.2562  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   04-11-2564  23  0
25   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารสวนตำบลศรีณรงค์ตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถ่ินหรือผู้บริหารท้องถิ่่น พ.ศ.  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   07-10-2564  26  1
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณงค์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   06-10-2564  22  0
27   ประกาศผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   06-10-2564  21  0
28   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ฉบับปรับปรุงโครงสร้าง (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2564  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   09-06-2564  22  0
29   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศจัดพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการถ่ายโอน พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาร พ.ศ. 2564-2566  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   09-06-2564  22  1
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของกองหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างออื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  เปิดไฟล์เอกสารที่นี่   09-06-2564  23  0
 หน้า 1 | 
 
 
 
 
 
อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.