ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766  
 
 
สำนักปลัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 facebook และ Facebook Fanpage อบต.ศรีณรงค์
 รายงานการประชุมสภา
 
  แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานสถานะการเงิน
 รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 การตรวจสอบภายใน
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
_______________________________________________________________________________________
 
ลำดับ หัวข้อ วันที่ อ่าน ดาวน์โหลด
1   ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่องรายชื่อประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)ที่จะได้รับความช่วยเหล์อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช่จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่องรายชื่อประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย (อัคคีภัย)ที่จะได้รับความช่วยเหล์อตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช่จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566   20-02-2567  2  2
2   รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566    16-02-2567  4  0
3   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง แบบบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3.) ในเขตตำบลศรีณรงค์ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง แบบบัญชีรายการข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3.) ในเขตตำบลศรีณรงค์ ตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562   13-02-2567  3  2
4   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ภารกิจ)   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ภารกิจ)   13-02-2567  3  9
5   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ทั่วไป)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ทั่วไป)   13-02-2567  9  7
6   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อารเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 2  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อารเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 2   01-02-2567  2  0
7   ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชียผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ผ่านแอปพลิเคชัน    18-01-2567  13  0
8   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อารเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 1  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนเพื่อารเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำเดือนมกราคม 2567 ครั้งที่ 1   16-01-2567  2  0
9   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567   12-01-2567  9  9
10   ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือผู้ที่เคยติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ผ่านช่องทางการเข้าตอบแบบวัด EIT หรือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    12-01-2567  12  0
11   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 4   12-01-2567  9  2
12   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังศิลา หมู่ที่ 9 (สายทาง จากบ้านนายบุญล้อม ตลับทอง-ไปโรงเรียนบ้านยางชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านวังศิลา หมู่ที่ 9 (สายทาง จากบ้านนายบุญล้อม ตลับทอง-ไปโรงเรียนบ้านยางชุม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10-01-2567  11  0
13   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางน้อย หมู่ที่ 13 (สาย จากบ้านยางน้อย-ไปบ้านโคกสนวน หมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านยางน้อย หมู่ที่ 13 (สาย จากบ้านยางน้อย-ไปบ้านโคกสนวน หมู่ที่ 11) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   10-01-2567  9  0
14   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2566    09-01-2567  15  0
15   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566    09-01-2567  8  0
16   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2566    09-01-2567  8  0
17   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ 2567  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) ของ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ ประจำปีงบประมาณ 2567   08-01-2567  14  1
18   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 3   03-01-2567  6  0
19   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างในตำแหน่งคนงาน  doc120231228140446.pdf   28-12-2566  11  3
20   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างในตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา,ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุและตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงิน  doc120231228140143.pdf   28-12-2566  8  5
21   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ,ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษ   22-12-2566  24  6
22   ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง คนงาน  ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ในตำแหน่ง คนงาน   22-12-2566  12  2
23   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมบำรุงซ่อมแซม รถเครนยกแพสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าลาด หมู่ที่ 3โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    19-12-2566  16  0
24   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 2   07-12-2566  9  0
25   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1   07-12-2566  9  2
26   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   29-11-2566  18  13
27   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ภารกิจ)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ภารกิจ)   27-11-2566  31  62
28   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ทั่วไป)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง(ทั่วไป)   27-11-2566  29  28
29   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2567  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2567   24-11-2566  14  15
30   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) ทีร่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง รายชื่อประชาชนผู้ประสบสาธารณภัย(อัคคีภัย) ทีร่จะได้รับความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566   22-11-2566  21  0
31   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาด หมู่ที่ 3 (สายหน้าวัดคลองสว่างโพธิ์ทอง ถึงหน้าโรงผลิตน้ำดื่มปทุมดี) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ขยายเวลาการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านท่าลาด หมู่ที่ 3 (สายหน้าวัดคลองสว่างโพธิ์ทอง ถึงหน้าโรงผลิตน้ำดื่มปทุมดี) ด้วยวิธีประกวดราค   17-11-2566  29  0
32   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การขยายเวลากำหนดเวลาการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567   17-11-2566  15  0
33   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นไดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ช่องทางสำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นไดที่ลุกล้ำทางสาธารณะ ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์   15-11-2566  12  0
34   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566   ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566   16-10-2566  15  10
35   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พ.ศ.2566  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ พ.ศ.2566   06-10-2566  26  3
36   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน   06-10-2566  42  14
37   รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รายงานสรุปผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   05-10-2566  38  11
38   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาด หมู่ที่ 3 (สายหน้าวัดคลองสว่างโพธิ์ทอง ถึงโรงผลิตน้ำดื่มปทุมดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาด หมู่ที่ 3 (สายหน้าวัดคลองสว่างโพธิ์ทอง ถึงโรงผลิตน้ำดื่มปทุมดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   05-10-2566  40  3
39   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2566   04-10-2566  22  8
40   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์   29-09-2566  26  2
41   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศใช้แผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569   29-09-2566  35  2
42   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศจัดพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการถ่ายโอบ พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศจัดพนักงานส่วนตำบล ข้าราชการถ่ายโอบ พนักงานครู บุคลากรทางการศึกษา และพนักงานจ้างทุกประเภท เข้าสู่ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์   29-09-2566  46  0
43   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราซการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศกำหนดส่วนราซการและโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569 ขององค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์   29-09-2566  30  0
44   ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568  ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนขอรับเบี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568   28-09-2566  47  2
45   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาด หมู่ที่ 3 (สายหน้าวัดคลองสว่างโพธิ์ทอง ถึงโรงผลิตน้ำดื่มปทุมดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาด หมู่ที่ 3 (สายหน้าวัดคลองสว่างโพธิ์ทอง ถึงโรงผลิตน้ำดื่มปทุมดี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   25-09-2566  21  2
46   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การกำหนดราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาด หมู่ที่ 3  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การกำหนดราคากลางในการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าลาด หมู่ที่ 3   25-09-2566  28  1
47   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567    25-09-2566  24  0
48   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 27  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 27   14-09-2566  20  0
49   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2566   12-09-2566  22  10
50   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ(กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   12-09-2566  23  10
51   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   08-09-2566  25  4
52   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567   08-09-2566  31  29
53   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานรูปตัวแอลและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานโต๊ะทำงานรูปตัวแอลและเก้าอี้ทำงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   08-09-2566  19  10
54   รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566   06-09-2566  37  22
55   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06-09-2566  41  7
56   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสแกนเนอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06-09-2566  23  10
57   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06-09-2566  16  10
58   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึดพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   06-09-2566  42  11
59   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม)  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2566 (เพิมเติม)   06-09-2566  14  9
60   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองบ้านโคกเม็ก หมู่ที่ 6 (แยกหนองอีทันถึงนานางน้อย อินทิแสง) โดนวิธีเฉพาะเจาะจง  ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองบ้านโคกเม็ก หมู่ที่ 6 (แยกหนองอีทันถึงนานางน้อย อินทิแสง) โดนวิธีเฉพาะเจาะจง   05-09-2566  13  2
 หน้า 1 | 2 | 3 | 
 
 
 
 
 
อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.