ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766  
 
สำนักปลัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 
  แผนยุทธศาสตร์
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานสถานะการเงิน
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
สมาชิกสภา
_______________________________________________________________________________________
สมาชิกสภา
 
 
นายไพรัตน์ ขันน้อย
นายไพรัตน์ ขันน้อย
ประธานสภา อบต.ศรีณรงค์
โทรศัพท์ : 0958249448
นายสาย บองเพชร
นายสาย บองเพชร
รองประธานสภา อบต.ศรีณรงค์
โทรศัพท์ : 0934387495
ว่าง
เลขานุการสภา อบต.ศรีณรงค์
นายทองสุข แสงล้ำ
นายทองสุข แสงล้ำ
สมาชิกสภา อบต. ม.1
โทรศัพท์ : 0884759119
นายประสิทธิ์ อินผอง
นายประสิทธิ์ อินผอง
สมาชิกสภา อบต. ม.2
โทรศัพท์ : 0986160446
นางวาสนา บุญศรี
นางวาสนา บุญศรี
สมาชิกสภา อบต. ม.3
โทรศัพท์ : 0849331398
นางสาวกรุณา ปัจจยา
นางสาวกรุณา ปัจจยา
สมาชิกสภา อบต. ม.4
โทรศัพท์ : 0655148993
นายวีรภัทร ศรีจันทรา
นายวีรภัทร ศรีจันทรา
สมาชิกสภา อบต. ม.5
โทรศัพท์ : 0613188407
นายสาย บองเพชร
นายสาย บองเพชร
สมาชิกสภา อบต. ม.6
โทรศัพท์ : 0934387495
นายทองคำ โสมุล
นายทองคำ โสมุล
สมาชิกสภา อบต. ม.7
โทรศัพท์ : 0847136390
นายสมหวัง พิมวัน
นายสมหวัง พิมวัน
สมาชิกสภา อบต. ม.8
โทรศัพท์ : 0611106970
นายครองศักดิ์ ยอดสุรินทร์
นายครองศักดิ์ ยอดสุรินทร์
สมาชิกสภา อบต. ม.9
โทรศัพท์ : 0902471514
นายสมพงษ์ สุขทองหลาง
นายสมพงษ์ สุขทองหลาง
สมาชิกสภา อบต. ม.10
โทรศัพท์ : 0989632820
นายไพรัตน์ ขันน้อย
นายไพรัตน์ ขันน้อย
สมาชิกสภา อบต. ม.11
โทรศัพท์ : 0958249448
นายสุนทร ศรีสุข
นายสุนทร ศรีสุข
สมาชิกสภา อบต. ม.12
โทรศัพท์ : 0653316052
นายคำ บุญอิ้ง
นายคำ บุญอิ้ง
สมาชิกสภา ม.13
โทรศัพท์ : 0934713672
 
 
 
 
 
อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.