ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766  
 
 
สำนักปลัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 facebook และ Facebook Fanpage อบต.ศรีณรงค์
 รายงานการประชุมสภา
 
  แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานสถานะการเงิน
 รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
สำนักปลัด
_______________________________________________________________________________________
สำนักปลัด
 
 
นางสาวสาริศา หีบพิมาย
นางสาวสาริศา หีบพิมาย
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 084-2879559 E-mail : Rosella_j@hotmail.com
นางปราณี สาขะยัง
นางปราณี สาขะยัง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวาสนา ทิพย์บุญ
นางวาสนา ทิพย์บุญ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ว่าง
ว่าง
นิติกร
นางปาริฉัตร ลครมูล
นางปาริฉัตร ลครมูล
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
จ.อ.สามารถ  ปัดไชยสง
จ.อ.สามารถ ปัดไชยสง
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ
นายจามิกร สอนสวาท
นายจามิกร สอนสวาท
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายบัณฑิต  มาไลศรี
นายบัณฑิต มาไลศรี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นายทศมนตรี  ขุนวิเศษ
นายทศมนตรี ขุนวิเศษ
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวบุญโฮม  พรมศรี
นางสาวบุญโฮม พรมศรี
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
นางพรใจ  บุญอิ้ง
นางพรใจ บุญอิ้ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางอินทุอร มาลีผล
นางอินทุอร มาลีผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสมวงค์  ชัยประเสริฐ
นายสมวงค์ ชัยประเสริฐ
ตกแต่งสวน
นายอาทร  จันทา
นายอาทร จันทา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายอุดมเดช ชัยนาม
นายอุดมเดช ชัยนาม
พนักงานขับรถยนต์
นายสมชัย พรมสุรินทร์
นายสมชัย พรมสุรินทร์
คนงานทั่วไป(ขับรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์)
คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)
คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)
ว่าง
นายสมัคร สุขดาษ
นายสมัคร สุขดาษ
คนงานทั่วไป(ยาม)
นายวัชระ สมบัติวงค์
นายวัชระ สมบัติวงค์
คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)
นายธนพัฒน์ ศาลางาม
นายธนพัฒน์ ศาลางาม
คนงานทั่วไป(งานป้องกันฯ)
นางพิมพา มณีรัมย์
นางพิมพา มณีรัมย์
คนงานทั่วไป(แม่บ้าน)
นางสาววราภรณ์ เปนะนาม
นางสาววราภรณ์ เปนะนาม
คนงานทั่วไป(ภารโรง)
 
 
 
 
 
อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.