ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766  
 
 
สำนักปลัด
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
ตราสัญลักษณ์
บริการขั้นพื้นฐาน
สภาพทางสังคม
 
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศูนย์ อปพร.อบต.ศรีณรงค์
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์
  คู่มือประชาชน
  ศูนย์ดำรงธรรม
  กองทุนหลักประกันสุขภาพ
  เบี้ยผู้สูงอายุ
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
  แบบสอบถามความพึงพอใจ
  ภาพกิจกรรม
 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 facebook และ Facebook Fanpage อบต.ศรีณรงค์
 รายงานการประชุมสภา
 
  แผนยุทธศาสตร์
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
  การดำเนินงาน
  แผนดำเนินงานประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 
การปฏิบัติงาน
  มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
การให้บริการ
  ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  มาตรฐานการให้บริการ
  รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
  แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
  รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 รายงานสถานะการเงิน
 รายงานแสดงการดำเนินงานรายไตรมาส
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  ผลประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 
  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล
  แผนอัตรากำลัง
  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
  ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  
 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gift Policy)
  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
  การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 นโยบายการบริหารความเสี่ยง
 
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม
 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การขับเคลื่อนจริยธรรม
 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 
แผนป้องกันการทุจริต
  แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
  รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 
  พ.ร.บ./พ.ร.ก.
  กฎกระทรวง/ระเบียบฯ
  ระเบียบกฏหมายอื่นๆ
 กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนตำบล
 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์
 
 
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ อบต. พัฒนาในส่วนใดมากที่สุด
ด้านการคมนาคม
ด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ด้านการส่งเสริมอาชีพในตำบล
ด้านระบบอินเตอร์เน็ตตำบล
ด้านระบบสาธารณูปโภค
 
 
 
 
 
กองการศึกษา
_______________________________________________________________________________________
กองการศึกษา
 
 
นางจุฑารัตน์ ฤทธิรณ
นางจุฑารัตน์ ฤทธิรณ
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
โทรศัพท์ : 0981194653
ว่าง
ว่าง
นักวิชาการศึกษา
นางสาวนภาวรรณ เมาตะยา
นางสาวนภาวรรณ เมาตะยา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางละเอียด แสงงาม
นางละเอียด แสงงาม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ)
(ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)
นางสมจิต เนื่องมี
นางสมจิต เนื่องมี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
(ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)
นางสำราญ คำสูญ
นางสำราญ คำสูญ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
(ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)
นางบุญนภัส ลาภมาก
นางบุญนภัส ลาภมาก
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
(ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)
นางสุดใจ สุนทอง
นางสุดใจ สุนทอง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
(ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)
นางภานุรัตน์ มัวร์
นางภานุรัตน์ มัวร์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
(ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)
นางอรวรรณ สุขดาษ
นางอรวรรณ สุขดาษ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
(ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)
นายทวีรัตน์ ขุมทอง
นายทวีรัตน์ ขุมทอง
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
(ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)
นางสาวนิตยา บุญแซม
นางสาวนิตยา บุญแซม
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
(ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)
นางนงคราญ ศาลางาม
นางนงคราญ ศาลางาม
ผู้ดูแลเด็ก (ทั่วไป)
(ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)
ว่าง
ว่าง
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
(ศพด.วัดศรัทธาวารินทร์)
นางสมนึก แสนศรี
นางสมนึก แสนศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ)
(ศพด.วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง)
นางกัลยรัตน์ สุขดาษ
นางกัลยรัตน์ สุขดาษ
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
(ศพด.วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง)
นายสมชัย จ่าพุลี
นายสมชัย จ่าพุลี
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
(ศพด.วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง)
นางนบพร สูงเนิน
นางนบพร สูงเนิน
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
(ศพด.วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง)
างอรวรรณ โมกหอม
างอรวรรณ โมกหอม
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)
(ศพด.วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง)
นายไพฑูรย์ โคตรวงศ์
นายไพฑูรย์ โคตรวงศ์
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
(ศพด.วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง)
นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์ล้อม
นางสาวเดือนเพ็ญ โพธิ์ล้อม
ผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป)
(ศพด.วัดคลองสว่างโพธิ์ทอง)
นางสาวยุวดี โมกหอม
นางสาวยุวดี โมกหอม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก (ผู้มีคุณวุฒิ)
(ศพด.อบต.ศรีณรงค์)
ว่าง
ว่าง
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก(ผู้มีคุณวุฒิ)
(ศพด.อบต.ศรีณรงค์)
 
 
 
 
 
อบต.ศรีณรงค์ อ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ โทร 08-6468-2913 โทรสาร 0-4455-8766
การแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์จะสมบูรณ์ที่สุดในระบบ Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer 8 ขึ้นไป
สงวนลิขสิทธิ์ © โดย MediaCreativeCenter 08-7776-6615
หน้าแรก  I  สถานที่สำคัญ  I  ผลิตภัณฑ์ตำบล  I  กระดานถาม-ตอบ  I  แผนผังเว็บไซต์  I  ติดต่ออบต.